Z časopisu Obrana národa 5/2004

Rozhovor s panem Nidalem Salehem

vedl Roman Fojtík

Ostatky palestinského vůdce J.Arafata byly uloženy do hrobu v Ramalláhu. Jak uvedla ve své „reportáži“ ČT 1, Arafatovi prý vzdali poctu (jen) palestinští vojáci, policisté a maskovaní teroristé. Janečkova mediální gerila se opět chová, jako kdyby nežili neozbrojení Palestinci. Není sama, ze všech stran se na nás hrne jednostranně zaměřené zpravodajství. Pamětliví pouček vtloukaných do hlavy dětem, že vyzvedávání jednoho národa i za cenu přehlížení likvidace národa jiného je holocaustem, dáváme slovo Dr.Nidaul Salehovi, Ph.D.

1. Jste Palestinec a nejproduktivnější část svého života jste strávil mimo svou vlast. Cítíte se být vyhnancem?

Byl jsem vyhnán z domova dvakrát, poprvé roku 1948 jako chlapec z města, v němž jsem bydlel, cizími lidmi, kteří přišli z celého světa a jmenovali se židé, a podruhé roku 1967 jako dospělý muž i s rodinou z celé vlasti izraelskou armádou. Dlouhá léta jsem nemohl cestovat domů a potřeboval jsem povolení izraelských úřadů, dnes jezdím domů jako turista, protože vlastním slovenský pas a Slovensko má s Izraelem bezvízový styk. Přesto, že žijí na Slovensku, jsem slovenským občanem a mám na Slovensku rodinu, zůstanu vyhnancem.

2. Jak hodnotíte období tehdejšího komunistického Československa? Setkal jste se s nějakou diskriminací?

Nikdy jsem osobně nesetkal s diskriminací vůči mé osobě ani v ČR, ani na Slovensku. Mám mnoho českých a slovenských přátel a dá se říci, že jich mám o mnoho víc než arabských přátel. Procestoval jsem celé Čechy, Moravu a Slovensko. Velmi dobře znám zdejší zvyky, kulturu a tradice. Mám takovou zvláštní pozici, neboť jsem měl českou a později slovenskou manželku; jedna půlka mé rodiny je česká, druhá půlka je slovenská a jsme jedna semknutá rodina.

3. Jak hodnotíte stát Izrael?

Použiji pro kritiku židovského státu slova židovských autorů: Zaprvé uvedu slova izraelského spisovatele a sociologa Barucha Kimmerlenga, který píše ve své knize Likvidační politika proti Palestincům, že Izrael se stává demoličním nástrojem nejen pro svoje okolí, ale pro sebe samého. Izraelský stát se cítí nedotknutelný a beztrestný do té míry, že jeho armáda soustavně ničí infrastruktury Palestinců. Systematicky ničí elektrické a vodní zdroje, školy a univerzity, nemocnice a lékařská střediska, mešity a kostely, cesty a přístavy, sídla stran a organizací. Systematicky z kořenů trhá olivovníky a ničí palestinskou půdu. Vraždí palestinskou inteligenci a doslova praktikuje etnickou, sociální a politickou likvidaci Palestinců.

Další izraelský spisovatel Israel Shamír píše ve své knize Galilie flowers, „že po demokratizaci jižní Afriky zůstal Izrael jediným černým bodem na mapě světa, posledním útočištěm rasizmu a apartheidu.“ Shamír tvrdí dále, že Izrael je ekvivalentním následovníkem výrazných ideologických výtvorů svého času, v prvním řadě nacionálněsocialistického Německa. Mnohé pozoruhodné úmysly tehdejší doby byly v Izraeli uskutečněny.

4. Publikoval jste několik knih. V arabštině i v češtině. O čem pojednávají?

Psal jsem několik knih v arabštině a skutečně je to kritika islámského fundamentalismu. Psal jsem jednu knihu v českém jazyce: Proč se vraždí v Izraeli – Palestinské memento. Kniha vypráví o arabsko-izraelském konfliktu na Středním východě. Kromě toho popisuje náboženské a ideologické pozadí sionistických zájmů v Palestině. Bez poznání jejich ideologie a vlivu Talmudu na jejich myšlení je těžké porozumět jejich politice. Všechny informace v knize jsou přesně zdokumentovány a vyňaty ze známých a věrohodných židovských zdrojů. Druhou knihu jsem napsal ve slovenštině: Nedotknutelní. Je to odpověď na útok sionistů na mou první knihu a na soudní žalobu kvůli knize. Kniha se ptá, proč se sionisté bojí jedné knihy a chtějí ji za každou cenu zakázat. Čeho se bojí v knize, že lhali a falzifikovali skutečnost? Kniha je plná dalších historických faktů, které potvrzují, že židovský stát Izrael byl ustaven na základě lži a klamu. Kniha podává další fakta o chazarském, nesemitickém původu východoevropských židů, tvořících většinu židovské populace na světě. Kniha se opírá o známé seriózní historiky, historické dokumenty í židovské seriozní autory. Kniha odkrývá cíle mezinárodního sionizmu na ovládnutí světa.

5. Z jakých pramenů jste čerpal podklady k danému tématu?

Vycházím ze samotných židovských zdrojů, například profesora Israela Shaka, který napsal: „Nepochopíte izraelskou politiku bez toho, aniž byste nestudovali vliv Talmudu a židovské tradice, a hlavně postoj k nežidům.“ Také jsem se opíral o knihu Freedmana Fakta jsou Fakta a mnoho jiných.

6. Z čeho vychází postoj židovské teokracie vůči příslušníkům jiných národů? Co to je Talmud?

Židovstvo a židé jsou produktem Talmudu. Každý židovský rabín vám tento fakt potvrdí; například Rabín Morris N. Kertzer, ředitel vnitřní aktivity židovské severoamerické komise a prezident asociace židovských kaplanů v armádě Spojených států amerických a oficiální mluvčí amerických židů, napsal v magazíně LOOK 17. června 1952 článek s názvem „Co je žid“, kde píše: „Talmud se skládá z 63 knih, právních, etických a historických citátů starodávných rabínů. Byl vydán pět století po narození Krista. Je to právní kód formulující základy židovského náboženstva a je příručkou, podle níž se trénují rabíni.

Každý, kdo se obeznámil s Talmudem, se dozví, že základ talmudské ideologie je postaven na tezi: My židé na jedné straně, a ti druzí na straně druhé… Víra ve výjimečnost a výlučnost židů a jejich nadlidskou kvalitou je jádrem Talmudu, kterou se táhne jako červená nit celým jeho obsahem, ať mluví o čemkoliv. Uvedu jenom dva příklady, protože pro další není místo. Prvý hovoří: „Jahve řekl: Pohrdám všemi národy světa, protože jsou ze špinavého semena. Ale vás, lidé Izraele, jsem vybral jako šlechetné semeno…“ (tanhum/tanhumabobr nši 13(16a). Druhý hovoří: „Největší rabín, Nahman syn Izáka (zemřel r. 356 n. l.), řekl: Syn góje je nečistý jako kapavka (zíba)“ (šabt: 17b18). „Dále řekl: Naši rabíni soudili, že dcery gójů jsou nečistí jako menstruace od narození) (abuda zrh, 36 b).“ Potom se nedivme, když posloucháme takové citáty jako například citát duchovního otce ortodoxních židů a všech pravicových náboženských stran v Izraeli, rabína Kuka, který napsal: „Odlišnost duše žida s jeho mocí, zaměřeními, vnitřním světem oproti duši góje je větší a hlubší než odlišnost duše góje oproti duši zvířat, protože mezi posledními je odlišnost v množství, a mezi prvými je odlišnost v kvalitě. Libovolný skutek, i ten nejlepší uskutečněný gójem, jen posilňuje satana, libovolný skutek žida, včetně zločinu, napomáhá Bohu.“  To je vliv Talmudu a jeho učení, který sáhl až do kořene židovské víře.

7. Jaký je postoj judaistického židovstva vůči křesťanství a osobě Ježíše Krista?

Toto téma je nejkontroverznější téma Talmudu a je objektem pře mnoha badatelů Talmudu. Talmud, a hlavně babylonský používá mnoho odlišných výrazů na označení nepřátelských osob, míst a věcí. Například při jmenovaní chrámu Bejt žilia, což znamená Dům světla, používá název Bejt Krja, což znamená Dům prasat. Místo slova Evangelium, což znamená „odkaz a odkoupení“, Talmud používá aven-gillayon, což znamená „škodlivé knihy“ anebo avon-gillayon, což znamená „hříšné knihy“. Ber Kokba anebo Ber Kochba, což znamená „syn hvězdy“. Pro označení Ježíše Krista najdeme v Talmudu místo toho Ber Kzba, což znamená „syn lži“ apod. Abyste pochopili význam textu a koho myslí těmi názvy, musíte hledat souvislosti a okolnosti v jiných textech Talmudu, v Bibli anebo v jiných židovských spisech. Křesťanská tradice zná původní jméno Ježíše Kriste jako Jeschua Hanotsri, což znamená „Ješua Nazaretský“, protože žil v palestinském městě Nazaret. Talmud pro Ježíše Krista používá kolem 28 různých názvů a jmen jako například: Jaschu, které pochází pravděpodobně z tří prvních písmen slov jimmach schemo vezikro, což znamená „nechť je jeho jméno vymazáno na věky“; Br sotah anebo bin sotah a na jiných místech br stada anebo bin stada a jinde br pandira anebo bin pandira. Palestinský Talmud používá výraz Jašua bin bendíra. Slova br a bin znamenají „syn“, slovo sota znamená „smilnit se“ anebo „smilnice“, slovo stada znamená „byla nevěrná mužovi“. Pandira znamená „voják“ anebo „římský voják“ („římský voják“ je v Talmudě výraz nejnižšího stupně). Talmud někdy označuje Ježíše Krista jako Balaam. Někdy neurčitě jako například otho isch, což znamená „on“ anebo „ten“ anebo „ten syn toho“ a jiné. Někdy Talmud používá slovo Peloni, což znamená „ten, koho znáte“. Dnešní židovští teologové a rabíni tvrdí, že tyto názvy a tituly se netýkají Ježíše Krista, ale někoho jiného. Samozřejmě nechtějí vyvolat hněv křesťanů, hlavně v této době, když organizované židovstvo potřebuje křesťanskou podporu  izraelské politiky. Ale fakta se nedají utajit a každý, kdo neprodal rozum a měl možnost číst Talmud a jiné židovské tradiční spisy, hlavně v původním jazyce anebo z originálních dokumentů, ví, že nepřítelem Talmudu a talmudistů číslo jedna je právě Ježíš Kristus. Ač Talmud používá skryté jména pro Ježíše Krista, jiné židovské spisy jasně a zřetelně hovoří o Kristovi a nikoho nenechávají na pochybách, že Kristus je ta osoba, kterou Talmud označuje různými zápornými přezdívkami.

8. Co říkáte na tzv. antisemitismus?

Antisemitizmus je nástroj na umlčení druhých. Každá kritika, třebas jen proti Sharonovi, je sionisty považována za antisemitickou. Podívejme se, co hovoří jeden izraelský novinář, a řeknete mi, kdo je rasista? Následující článek se objevil na izraelské webové stránce a byl anglicky napsán jejich nejpopulárnějším komentátorem Emanuelom Winstonom. "Winston Mideast Analysis & Commentary: The Crack of the Whip" in Gamla & Views (www.gamla.org.il), 16. záři 1998.

"Jak vám to může potvrdit kterákoliv prostitutka, za peníze udělá cokoliv, co budete chtít. Evropané jsou skutečně nízcí, nemorální lidé, kteří by prodali svou matku.“ „…jak lehce se může smysl pro humanitu civilizace vytratit z jejich tváří, ponechají jen zvíře. Toto zvíře má mnoho tváří a jmen. Občas se nazývají Němci, Poláci, Chorvati, Ukrajinci.......kým se stanou jindy? Církví, Červeným křížem anebo ministerskými předsedy, králi, vůdci. Potom pro změnu vidíme Američanův, Francouzův, Angličanův a nakonec i nakažených Židů, nazývajících se levičáci. Na jméně nezáleží. Pod povrchem je pramen, základ společnosti, který učí nenávidět děti „jiných" - odlišných... Toto jsou lidé konečného zla, dokud zvíře zůstává. Pod povrchem připraveni zabít žida. Na Zemi by bylo lepší, kdyby se zbavila evropských loupežníků. Možná jednou budeme žít ve šťastné době, když uvidíme úpadek a vymření pohřebiště zvaného Evropa. Tito Evropané, Angličané, američtí Arabové se opět spojí a zatočí se židy."

Kdyby podobnou větu řekl „nežid“, je už dávno označen za rasistu a obžalován z největšího zločinu, ale co se dá dělat, oni jsou vyvolení a mohou všechno.

9. Setkal jste se za pobytu v arabských zemích s fundamentalismem islámským?

Je to téma na dlouhé povídání. Islámský fundamentalismus je stejný jako každý fundamentalismus, žádá návrat k původnímu dogmatu z časů proroka Mohammada. Oni vychází z přesvědčení, že Bůh je vládcem všeho na zemi. Tak zákony na zemi musí také být božské. Protože Bůh nechodí vládnout na zem, on vládne prostřednictvím jeho zákonů, které jsou v Koránu. Korán obsahuje doslovné božské zákony, které byly andělem Gebrailem Mohammadovi nadiktovány. Samozřejmě, podle nich jediní lidé, kteří jsou schopni text koránu pochopit a interpretovat tak, jak to Bůh myslel, jsou oni. Dlouhá léta byl islámský fundamentalismus schován v mešitách a v teologických kroužcích a školách. V novodobé historii známe několik případů, kdy vyšel do ulic jako politická síla, a vždy to bylo na podnět cizích mocností. Němci ho používali v Turecku proti Rusům a Angličané ho použili v několika muslimských zemích proti komunistům. Co dokázala Amerika, nikdo v moderní historii nedokázal. USA vytáhla islámský fundamentalismus z mešit, ozbrojila ho, vycvičila a pustila do ulic. Používala ho nejprve jako bojovou sílu proti komunistům v Afghánistánu, a tak vytvořila monstrum jako Bin Ládin a Taliban. Taliban byl teologickou islámskou školou a americká CIA tuto školu přetvořila na válečnou bojovou jednotku. Po skončení války v Afghánistánu a po pádu komunizmu potřebovala USA nového nepřítele, a tak se stal z bývalého spojence a bojovníka za svobodu nepřítel číslo jedna. Amerika nasadila semeno a svou agresivní politikou v Iráku a bezmeznou podporou izraelské agresivní politiky v Palestině hnojí zasazené semeno, a to roste a stává se neovladatelným monstrem, a to právě Amerika a Izrael potřebují jako sůl.

10.  V čem spočívá jednání fundamentalistů inspirovaných islámskou ortodoxií?

Oni považují všechny dnešní muslimské státy za nesprávné muslimy, proto také bojují za převraty vlád v muslimských zemích a nastolení opravdových muslimských režimů, což označují jako vláda Boha. Tím se myslí praktikování islámských zákonů, které jsou v Koránu přesně podle jejich osobní interpretace. Text Koránu se neobjevil najednou, ale během 24 let, a to jako odpověď na otázku či reakce na určitý podnět. Proto se nedá pochopit text Koránu bez toho, aniž bychom nepoznali ten daný podnět anebo tu danou situaci. Význam koránového textu se mění časem dle změn různých sociálních, politických a jiných faktorů společnosti. Nová doba přinese nový význam a některé texty měly jenom historický význam a nejsou věčné. To fundamentalisté neuznají a podle nich text Koránu je neměnitelný a má jen jeden význam, a to prostřednictvím jejich interpretace. To stejné činí křesťanští fundamentalisté jako například sionističtí křesťané a židé, kteří aplikují Starý zákon na zdejší dobu a tvrdí, že dnešní Palestinci jsou bibličtí Kanaánci, kterých bůh v Bibli žádal zničit.

11.  V jistých politických kruzích existují názory, že za válkou v Iráku stojí zájmy židovského státu Izrael

Sami Izraelci přiznali, že agresivní válka proti Iráku byla na objednávku židovského státu. Izraelské známé noviny HAARETZ z 5. dubna 2003, píší, že :

"Válku v Iráku vymyslelo 25 neokonzervativních intelektuálů, z kterých většina jsou židé a kteří tlačí prezidenta Bushe k změně směřování dějin. Haaretz píše dále, že účelem války je vytvořit nový světový pořádek, nový Střední východ... Amerika podle nových konzervativců dosáhla bodu, kdy nemá jinou možnost: musí na sebe vzít zodpovědnost přebudovaní arabského světa. Irácká válka je tedy začátkem obrovského historického experimentu, kterého účelem je udělat v arabském světě to, co v Německu a Japonsku po 2. světové válce.“

Prof. Dr. Siegoskí potvrdil to, co mnohým bylo od začátku známé, že americká válečná agrese vůči Iráku byla naplánována na objednávku Izraele a realizována židovskými a sionistickými skupinami v americké administrativě. Židovské a prosionistické neokonzervativní skupiny zneužily útoky z 11. záři, a pod záštitou boje proti islámskému terorismu se dohodli na jednom cíli, a to bránit zájmy Izraele.

12. Nemáte obavy, že tyto vaše názory mohou uvolnit další vlnu perzekuce Vaší osoby?

Jsem na to zvyklý. Nemohu více dělat než to, co dělají v Palestině. Říká se, že žijeme v demokracii a že každý má nárok svobodně vyjádřit svůj názor. Nikdo není nad kritikou a nikdo není nedotknutelný. Nikdo nemá právo okupovat a konfiskovat cizí území a nikdo nemá právo potlačit svobodu druhých. Někteří noví demokraté jsou pokrytci nejvyššího stupně, na jedné straně odsuzují vstup komunistických armád do Československa, a na druhé straně podporují izraelskou okupaci Palestiny a agresivní válku USA vůči Iráku a okupaci jeho území. Armády Varšavské smlouvy halasily, že přišly pomoc československému lidu a bránit socialismus, a Amerika se svými kumpány také hlásí, že přišla na pomoc iráckému lidu a bránit demokracii.

13. Obrana národa je první český časopis, který Vám poskytl prostor. Co byste vzkázal našim čtenářům?

Všude říkám to stejné, Čechům, Moravanům, Slovákům: „Mějte rádi svoji vlast a buďte na ni, na její historii, kulturu, dědictví, velmi hrdi a braňte jí a nedovolte, aby jí prodali. Věřte mi, že nepřítel nás všech je jeden, i když má různá jména.

Rozhovor vedl Roman Fojtík, foto (rof)

 zpět na hlavní stranu                     přehled článků z Obrany národa