Z časopisu Svědomí/Conscience 3/2010

Velikonoce

Rev. Józa Novák

1. Důležitost vzkříšení

Vzkříšeni Ježíše Krista je základním bodem celého křesťanství. Vzkříšeni Pana Ježíše je nejdůležitější zázrak Nového Zákona. Bez tohoto zázraku by křesťanství neexistovalo. - Bez vzkříšeni by nebylo církve, protože ta se zrodila až po Kristově zmrtvýchvstání. Právě vzkříšeni je pečeti Boži, že učeni Pána Ježíše je pravdivé. Apoštolům, hlavně Tomášovi (Jan 20, 28) -Kristovo vzkříšeni bylo přesvědčivým důkazem toho, že Ježíš je Syn Boži a Spasitel světa. Rovněž vzkříšeni potvrdilo to, že Jeho oběť na Golgotě byla Otcem přijata a Ježíš dodnes má moc spasit každého, kdo v Něj věří.

2. Zrada a ukřižování

Po Jidášové zradě (Matouš 26,47-50) - Pán Ježíš byl odsouzen a u-křižován. Po šestihodinové bolesti na krutém kříži, zemřel. Byl oficiálně pro¬hlášen za mrtvého a pochován. Hrob byl obklopen vojenskou stráži, protože vedoucí z Izraele se báli, aby snad apoštolově nepřišli a tělo Kristovo nevzali. Možná i sama stráž si kladla tuto otázku: "Dokáže Ježíš své Božství tím, že vstane z mrtvých jak předpověděl? Nebo je to podvodník, který se rouhal Bohu?

3. Zázrak vzkříšení

V neděli ráno, ještě před východem slunce, vojsko hrob pilně hlídalo, aby Ježíšovo tělo nikdo nevzal. Zbožné ženy šly k hrobu, aby pomazaly tělo Ježíše. Po cestě se ještě trápily nad tím, kdo jim kámen od hrobu odvalí. Byly velice překvapeny, protože kámen od hrobu byl odvalen. Anděl Páně je přivítal s tímto ujištěním: "Vy se nebojte! Vím totiž, že hledáte ukřižovaného Ježíše. Pojďte a pohleďte na místo kde ležel." (Matouš 28, 5-6, Petrův překlad.)

4. Důkaz Kristova vzkříšení

O Kristové z mrtvých vstání máme mnoho důkazů! Nejdříve máme svědectví prázdného hrobu a žen, které tam přišly. Později máme svědectví všech apoštolů a potom dvou učedníků, kterým se vzkříšený Ježíš zjevil na cestě do Emauz - (Lukáš 24,13.) Podle apoštola Pavla 500 osob vidělo Krista najednou. Naposledy ho viděl apoštol Pavel. (Čtěte: 1 Kor. 15,1-8.) - Všichni poznali vzkříšeného Krista normálním poznávacím způsobem: zrakem, dotekem i sluchem. Lidé Ho viděli, hovořili s Ním a dokonce s Nim jedli rybu. -(Jan 21, 12.)

5. Rovněž vznik, trváni a růst křesťanské církve nemůžeme nijak vysvětlit, než tím, že Kristus skutečně z mrtvých vstal. Mrtvý Ježíš by pro učedníky zůstal pouhým učitelem, kterého někdy následovali, a o kterém by jen zklamaně vyprávěli. Kdežto oni po Kristově vzkříšeni prožili nový obrat, hlavně Tomáš, který tvrdil, že v Kristovo vzkříšení neuvěří dříve, pokud živého Ježíše neuvidí. Tento tak zvaný nevěřící Tomáš Krista vyznává těmito slovy: "Pán můj a Bůh můj" - (Jan 20,28). Pamatujeme nato, že teprve až po setkáni s živým Kristem se z apoštolů stali věrni svědkové, kteří nesli evangelium až do bran pohanského Říma. Od té doby ochotně kladli své životy za to, co viděli a o čem byli přesvědčeni.

Drazí čtenáři, lež, viděni ani halucinace by apoštolům nedaly takové čisté viry, trvalé odvahy a mravní kvality.To jim mohl dát jediné vzkříšený Kristus. Pouze ON dovedl z apoštolů učinit svědky a mučedníky viry.

6. Význam Kristova vzkříšeni

Kristus byl ukřižován i vzkříšen podle proroctví. On věděl, že zemře na kříži. Ale on také věděl, že třetí den z mrtvých vstane. (Matouš 17, 22-23.) - Dnes tento živý Kristus je naději všech věřících. Jim praví: "Já jsem vzkříšení i život, kdo věří ve mne, bude živ, i kdyby umřel, a nikdo, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky". (Jan 11, 25-26.)

Tedy Kristovo vzkříšení je zárukou vzkříšení všech věřících lidí. Při našem vzkříšeni, Bůh v Kristu prameni naše fysické a častokrát nemocí zničené tělo. Vzkříšení a život bylo poselství prvních Velikonoc. Ne malovaná vajíčka ani čokoládoví zajíčci, ale živý Kristus. Jako On z mrtvých vstal v tu slavnou Velikonoční neděli, tak jednoho dne vzkřísí všechny věřící. On nám praví i dnes: "Poněvadž já jsem živ, i vy živi budete." - (Jan 14, 19.)

Rev. Józa Novák, Mississauga, Ont. Canada

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí