Z časopisu Svědomí/Conscience 1/2010

Křižák jako obránce Pravdy

MUDr. Jaroslav Lhotka

Bezpečí křesťanů nelze v žádném státě trvale zaručit organizacemi a zákony EU. Násilí proti křesťanům narůstá ve světě z nahoty zkušeností zkaženosti náboženského fundamentalismu a marxistického nihilismu, odpadní stoce všech učení proti Bohu. Co by z křesťanů zbylo, kdyby ve světě zvítězil duch národního socialismu a bolševismu, lze snadno si domyslet. Evropa by byla v potocích krve vylidněna a vržena do doby před Kristem.

V r. 2009 se poprvé ve Španělsku neuskutečnila zádušní mše za generála Franca. Socialistická vláda Zapatera usiluje o odstranění ostatků generála Franca, odpůrce bolševizace Španělska a vůdce španělského povstání proti marxistickým revolucionářům, vyškoleným gangsterům v bývalém SSSR. Od r. 1940 se začalo s výstavbou Památníků v Údolí padlých, 50 km od Madridu, z let španělské občanské války. Ta samá socialistická vláda zakázala v r. 2007 setkání odpůrců bolševizace Španělska v Památníku, aby vzdali hold generálu Francovi, v den výbuchu povstání 18. července 1936. Stále narážíme na falšování dějin. Děd předsedy vlády Zapatera střílel do hlav zahrabaných katolíků, jako do lidských terčů.

Velký odpůrce a kritik totalitních režimu Jan Pavel II. prohlásil, že všude, kde je Kříž hanoben, nemají být křesťané zticha a nenechat si to líbit. Komunismem zvlčila společnost, aby byla sametovou revolucí převedena ve společnost konzumní. Největší zlo neoliberalismu je v nemravnosti, jež se šíří z USA, odstranění pojmů hřích a zločin se setřela hranice mezi dobrem a zlem, co je správné a špatné, co je čestné a nečestné. V tomto marasmu pak pracují politici, státní aparát, školství, policie, justice, obecní úřady, moderní hlasatelé morálky bez Boha a Krista. Je to duchovní bída, jež ohrožuje západní civilizaci k zániku.

Když 5. října 1938 pronesl prezident Beneš rozhlasový projev k národu, prohlásil, že se vzdává svého úřadu dobrovolně a bez nátlaku. Mnichovský protokol obsahoval také to, že vyklizení Sudet začne 1. října a skončí 10. října. Pak se Beneš odporučil a uletěl z Vlasti, nechal ji na holičkách. Benešovci vypěstováni jako socialisti v národě povahu zaprodanosti. To, že jsou dnes u vesla, je historická anomálie a jako taková by se měla odstranit v tisku - jít s pravdou před 25. únor 1948. Politickou stranu takového zaměření dosud nemáme na politickém nebi. V Augiášově chlívu připomínají hulváty s neurvalostí bezbožníků, jako to vidím já. Křesťanská duchovní náplň schází. V rámci boje s teroristy, staly se parlamentní strany demokratického střihu kolaboranty nově se rodící totality velmocí, kterou určuje 60 vládnoucích bankéřských rodin USA.

Křižák bojuje za záchranu Kříže bez použití násilí, jako to vidím v Itálii a Švýcarsku. Rozmáhající se islamizace není řešení problémů EU. Problém je v mocichtivosti politiků, odklánějících se od Boha, Desatera a úcty k životu od početí až po přirozenou smrt, a zaplnit vzniklé vakuum hazardem, tedy válkami. K tomu nepotřebuji rozumy lídra TOP knížepána Schwarzenberga nebo Miloše Zemana a jeho novou stranou škrabošek, hlásající demokracii bez PRAVDY.

Charakterní lidé s mravní sílou v sobě, to neměli nikdy lehké v životě za komunismu, a nemají to lehké v životě ani dnes, 20 let po sametové revoluci Havla, kdy se staví mešity v ČR a Kříž je stále zatlačován do pozadí pseudodemokracie. Bez přítomnosti Krista v sobě, jde o pouhé tlachání, vypočítavost, faleš. Pokud se politika stane služebnicí národa a politici sluhy svých voličů a nikoliv sluhy svých kmotrů, pak se českému národu podaří dostat se z marasmu neoliberalismu, kde říkat pravdu je nebezpečné v zájmu tzv. tolerance. Když se však brání Kristův kříž, je věřící ocejchován z náboženského fundementalistu proti pokroku, jako po události v Itálii a ve Švýcarsku. Bez Krista EU nebude směřovat k Dobru, ale ke Zlu, bude se zaplétat v rámci NATO do problému USA, jako velmoci, jež opustila Krista dávno, už po I. světové válce, aby ji ovládlo 60 rodin bankéřského klanu a vyvolaly krize, z nichž těží ve svůj prospěch - mezinárodních šejdířů. Epocha převahy evropského křesťanství skončila. Přesto je třeba burcovat politiky z letargie a ze spavé nemoci před nastupující pohromou z islamizace. Tak jako burcuje lídr TOP 09 Schwarzenberg své členy k vlastenectví ve svém proslovu po vnitrostranických volbách předsedy a předsednictva strany, bez Kříže to skončí nezdarem. Jde o hazardní hru Karla Schwarzenberga a jeho souputníků ve straně, nepřijít o koryta při nových volbách po rozpadu koalice rozháraných pseudodemokratů. Vlastenectví bez obětavosti ke Kříži je utopie. To je ten pravý Mesiáš v nás, jenž vede k vítězství pravdy nad lží a pokrytectvím. Proto ve španělské občanské válce zvítězil křesťanský duch obránců Kříže nad marxisticky orientovanými nepřátelí katolického Španělska. Ve španělské občanské válce to svobodným zednářům nevyšlo. A nevyjde to, když se staneme obránci Kříže, ze svého vlastního přesvědčení. Pak teprve se rodí opravdové vlastenectví, bez pokrytectví a prospěchářství, ryzí a čistě jako Pravda. Silně pochybuji o vlasteneckém cítění knížepána Schwarzenberga na Orlíku, o jeho hloubce duchovního života křesťana. Strany bez křesťanského základu jsou odsouzeny k zániku, když ne dříve, tak později určitě. Historie je toho dokladem. Stavět EU na písku, bez pevného základu - Krista, jde o hazardní hru mocichtivých zednářů na politické šachovnici světa, koketovat s komunismem, socialismem, či islamizací.

Soudobý svět potřebuje zejména naději, když se hroutí tolik falešných jistot neoliberalismu 21. století, že všechno vyřeší trh. Kristus se stal pro všechny nadějí, kterou potřebuje každá lidská bytost. Běda národu, který se klaní zlatému teleti místo Bohu, který uctívá mamon a ne Krista a Kříž. Takový národ spěje k záhubě. Přežijí jen národy duchovně silné v Bohu a Kristu v Evropě. To si musí uvědomit každý politik, jenž chce dělat proevropskou politiku, tedy protizednářsky orientovanou na bázi demokracie pro všechny lidi, abychom se odpoutali od všech metod totalitního vládnutí, jež přežívají v mnohých myslích eurosocialistů. Nechci Evropu bez Krista! Proto jsem se stal křižákem v tom nejlepším slova smyslu, už za totalitního komunismu, díky Duchu Svatému. Ten člověku dává sílu, i v jámě lvové. Ať žije Kristus Král! Jemu patří budoucnost, moc i sláva na věky. Amen!

MUDr. Jaroslav Lhotka, Jičín

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí