Z časopisu Svědomí/Conscience 3/2010

Kořeny bolševismu

MUDr. Jaroslav Lhotka

Bolševické Rusko se zrodilo za 1. světové války, z revoluce, vydávanou lidstvu za Velkou říjnovou socialistickou revoluci. Ve skutečnosti šlo z počátku o petrohradské trojčení bolševiků, financované známými bankami v USA přes Trockého - Bronsteina a Říšskou německou bankou přes Lenina - Zederbluma. Kdyby tehdá prof. Masaryk při návštěvě našich legií v Rusku v r. 1917 dal povolení jako vrcholný představitel ČNR k ozbrojenému zásahu proti trojčícím bolševikům, jak to požadoval kapitán legií Radola Gajda, že do tří dnů udělá rázný pořádek v Petrohradě, vešli jsme jako národ do světových dějin, jako zachránci světa od bolševismu. Masarykův postoj k bolševické revoluci nic dobrého českému národu nepřinesl. Masaryk, přestože byl filozofem, byl krátkozrakým politikem a neviděl do budoucnosti, nepřilnul nikdy k českému národu a rodné Slovácko mu bylo vzdáleno jako on k němu. Místo duchovní obrody národa ve smyslu křesťanství, vyráběly se v československém státě pomlouvačné škváry na Gajdu a Stříbrného jako prvorepublikové politiky v opozici proti Hradu. Hradní politika ukázala své slabiny, přestože Masaryk tvrdil, že demokracie je diskuse. Trojským koněm pro novou republiku nebyl Gajda ani Stříbrný, ale Konrád Henlein. Ve volbách v r. 1935 získala Henleinova sudetoněmecká strana 44 poslaneckých mandátů. K tomu hospodářská krize. To byla voda na Hitlerův mlýn. Hitler zbrojil a nespokojení, nezaměstnaní Němci odcházeli za prací do Reichu. Polobolševická vláda jež vznikla po zvolení Beneše prezidentem v prosinci 1935, dala se na dobrodružnou politiku se Sovětským svazem a Stalinem. Když v r. 1936 vzplála ve Španělsku občanská válka, dala souhlas, aby přes naše výsostné státní území jezdily hordy rudých komisařů na pomoc rudým republikánům do Španělska, aby zardousily katolický duch Španělska. Rudí komisaři, vyškolení zabijáci, kádrovali každého z interbrigadistů, a kdo jim nevyhovoval, tak byl zlikvidován po způsobu bolševiků. Všechna tato pakáž měla jediný cíl, a ten ji spojoval dohromady - likvidaci katolicismu ve Španělsku. Jako Hitler po způsobu nacismu chtěl vymýtit křesťanský duch z německého národa, tak bolševici usilovali o vymýcení na podkladě marxleninské ideologie násilí. Kde přišli k moci, tam vraždili a pustošili.

V r. 1933 měl být náčelníkem generálního štábu čsl. armády generál Lev Prchala. Jeho jmenování znemožnily pomluvy, že jeho syn (ve 13 letech) sympatizuje s nacisty. Jako zemský velitel na Podkarpatské Rusi zasáhl vojenský po Mnichovu 1938 proti rozvracečům pořádku, místním Síčům a Černosotněmcům. Po 2. sv. válce byl opět osočován a hanoben, ačkoliv měl vysoká anglická válečná vyznamenání z bojů, a v nepřítomnosti odsouzen na 20 let. Vyhrál soud v Anglii a ČSR mu musela zaplatit soudní výlohy a odškodné za pomluvy. Anglická vláda ho tehdá nevydala ČSR. Byl to vlastenec a poctivý Čech až do konce života.

Politika Kremlu ve dvacátých a třicátých letech nahrávala Hitlerovi a NSDAP. Rozpoutané čistky v čsl. armádě proti pravicově smýšlejícím generálům, schopným organizátorům a taktikům vojenského řemesla, zbavily ji schopnosti postavit se na odpor se zbraní v ruce proti rozpínavé politice Hitlera. Již od r. 1920 zájmy bolševického Ruska u nás zastupovala sovětská obchodní mise, jejímž vedoucím byl od r. 1926 Anton Ovsejenko, bývalý bolševický velitel za občanské války. Ten tvrdil prezidentu Masarykovi, že Gajda byl ve styku s bolševiky v Rusku. Masaryk pak použil těchto informací proti generálu Gajdovi jako náčelníkovi generálního štábu čsl. armády v r. 1926, aby byl zbaven této funkce.

V r. 1932 napsal univ. profesor Josef Velenovský: "Myslí ještě nějaký profesor, jenž se chodí dívat se svými žáky na ruský ráj, že sovětský stát bude tím ideálem budoucího života? Ani 100 let nebude zapotřebí, aby sovětské hospodářství a s ním ruští Slované navždy zmizeli s povrchu zemského." (Literární studie, str. 170, nakladatelství Souček, Praha, 1932). V r. 1934 byl SSSR přijat do Společnosti národů za předsednictví ministra zahraničí Beneše.

V r. 1936 navštívil SSSR pan děkan Josef Mádle z Nového Bydžova. V témže roce vydal knižně své zážitky o pomyslném ráji na zemi, jak o něm psali naši levicoví intelektuálové, pod názvem "Orientem Sovětů". Po příchodu nových osvoboditelů 9. května 1945 měl štěstí, že neskončil v rukách NKVD, protože včas zemřel. Již 12. května 1945 NKVD zatýkalo v Jičíně nepohodlné kritiky sovětského ráje na zemi a následovala deportace bez soudu do SSSR. Bolševický režim měl strach z pravdy. Měl ho po celé své trvání. Proto pronásledoval a mučil stoupence PRAVDY. Byla to pro mnohé zkouška víry, neboť utrpení se zasvěcuje Bohu vírou.

Dnes se nechce politikům jít se spravedlností před 25. únor 1948. Kdo nežije spravedlivě , není z Boha. Nepotřebujeme rychle vystudované blbce s akademickými tituly, bez morálních hodnot, jaké nám přinese každý zkorumpovaný režim, aby jimi obsadil koryta, musíme se navrátit k osvědčeným hodnotám morálky jako je poctivost, čestnost, šetrnost a pravdomluvnost. Odtud teprve pramení vyšší mravní princip - blaho Vlasti a národa.Odtud se rodí význačné osobnosti českého národa. Když je národ vydán na pospas vládám s duchovní bídou, nečeká ho radostná budoucnost. Historie je toho dokladem. Debolševizace nebyla provedena!

Budování evropského superstátu, s jedním prezidentem, s jedním ministrem, je plíživým návratem k nové totalitě, s modernizovanou cestou ke Golgotě, protože liberální politika nahlodala jednotu křesťanských církví natolik, že nejsou schopny v zájmu ekumenismu postavit se do čela odporu proti postupující islamizaci EU. Zákaz dalších staveb minaretů ve Švýcarsku (nikoliv modliteben) vyvolal protesty a demonstrace zdomácnělých muslimů, zneužívajících pohostinství Švýcarů. V socialisty řízeném Španělsku dokonce vznikla první politická muslimská strana "Strana obrody a jednoty Španělska". Nevím, jak chtějí muslimští politici obrodit Španělsko, aby bylo jednotné, když socialistická vláda premiéra Zapatera přijala potratový zákon, homosexuální sňatky geyů a lesbiček a výchovy dětí, vše v duchu zvrácených hodnot. Pojem vlast, domov, rodná půda, národ, co nám dalo křesťanství po celá staletí, kdy se vytvářela křesťanská Evropa, má nyní býti zahozeno jen proto, že EU se stalo rejdištěm svobodozednářských plánů na tzv. novou Evropu, když selhal bolševismus se svým plánem proti křesťanství.

Český stát je převážně ateistický, kde vládne bída ducha, kde současní prezidenti toho moc málo udělali pro český národ, jako ti minulí, z let po tzv. osvobození 1945. Po duchovní stránce jsme vržení těmito moralisty do doby před Kristem. Dá se očekávat vznik dalších muslimských stran v EU. Od mravně a morálně narušených českých politiků nečekám, že začnou pracovat pro blaho Vlasti.

MUDr. Jaroslav Lhotka, Jičín

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí