Z časopisu Svědomí/Conscience 10/2010

Zápas o přežití národa

MUDr. Jaroslav Lhotka

Po pádu železné opony se setkáváme s novým uspořádáním Evropy po způsobu evropanství náboženského heretika Tomáše Campanelly (1568‑1639) v jeho díle Sluneční stát (Vydal Jan Laichter, Praha, 1934). Na jeho myšlenkách stojí dnešní program světovlády zřízením univerzální monarchie na čele s politickou a zároveň náboženskou hlavou, s univerzálním náboženstvím pro všechny. Tento proces odnárodňování Evropy je dlouhodobě připravován. V r.1970 prohlásil Edmond Rotschild z bankéřské židovské rodiny, že struktura, která překáží sjednocení, je národ. V r.1973 velmistr Velké francouzské zednářské lože řekl, že se pracuje na zřízení univerzální republiky prostřednictvím Evropy. Důležitý krok pak nastal v r.1991 podepsáním Maastrichtské smlouvy, nahrazující původní EHS, založené v Římě, širším uspořádáním Evropy ‑ Evropskou unií. Národní občanství zanikne a bude nahrazeno evropským občanstvím, Evropa se tak stane mnohonárodní, a mnohakulturní zemí, tradice se rozplynou v promísení ras, kromě židovské, která bude vládnout, protože je k tomu předurčena. Zbytky křesťanů mají být izolovány a širokým masám ateistů má být hlásáno učení New Age, do něhož mají být ostatní náboženství zapojena. Pohanský kult Matky Země se stane lidovým náboženstvím a svobodné vyžití člověka nebude ničím omezováno, včetně všech druhů sexuálních deviací. Odstraněním národních hranic dojde ke zvýšení migrace ras,v něm zanikne křesťanská civilizace a tradice,národní armáda, prezident, vláda.

Satanův odvěký boj proti Božímu dílu pokračuje, neskončil komunismem, jak si mnoho lidí myslí. Komunismus byl stažen ze scény, protože ekonomika jeho byla v rozvratu. Abychom pochopili tuto dnešní situaci, musíme se navrátit do starého Izraele, kde se čekalo na příchod Mesiáše, a dodnes čeká. Ukřižováním Krista jako Mesiáše nemohou dnes založit pokojnou říši ducha, velerada na tajném zasedání rozhodla o smrti Syna Božího a tím začalo drama dvou tisíc let až do dneška. Tytéž elity prostřednictvím tajných zednářských spolků vedou tento zápas a pod jejich standardu přešli ti,kdo touží po moci, slávě,penězích a hmotném sebeuspokojení. Zradili jako Jidáš Krista a Božímu trestu neuniknou.

Dnešní krize je krizí především morálky. Vládne chaos a anarchie, neboť musí dojít k destrukci všeho národního, co ještě je životaschopné v křesťanském pojetí, aby to ustoupilo Novému řádu, se společností vykořeněnou z křesťanských tradic, rasově a kulturně promísenou imigranty třetího světa. Není to snadný úkol a jsou s tím obtíže. Rasismus jako antisemitismus se dnes staly zaříkávadlem proti PRAVD?, pro kterou byl ukřižován Ježíš Kristus. Když politici žijí jako hovada v Augiášově chlívě, pak od nich nemůžeme očekávat šlechetné vlastnosti, jaké zdobí křesťana, jenž kráčí životem za Kristem. Národ zavrhující Boha je postižen duchovní bídou. Je to hrozné dědictví po komunistech, předchůdcích "budovatelů" Nového světového řádu,globálního superstátu.

Zatímco Židé si váží víry svých předků po dva i více tisíce let, Češi si šlapou dále po křesťanské víře svých předků a tím právě hynou. Kdyby vstali ze svých hrobů všichni čeští liberálové na čele s Palackým, žasli by, kam že to nasměrovali český národ, s protikatolickým tažením Masaryka, jako prvního prezidenta, svobodného zednáře.

Liberální tisk je zamořen antiklerikalismem, že člověk v třetím tisíciletí musí z hlediska PRAVDY zírat nad historickou demagogií novinářských článků, vinící z pobělohorského temna zlé jezuity. Kdyby nebylo jezuitů (převážná část pocházela z naší vlasti), zanikl by český jazyk jako zaniklo Komenského úsilí po Vestfálském míru 1648. Marně jsem hleděl pod lupou, na západní poštovní známce, vydané k tomuto výročí, mezi pomazanými politickými hlavami protestantů Komenského. Dožil v Naardenu, v ústraní,jako odhozený politik na smetišti svými evangelickými chlebodárci. Byla to stejné pakáž po způsobu "Rozděl a panuj!".

Zajisté žádná pohroma, žádný mor a hromadné umírání, ani kdyby nepřátelé celou zemi loupením a pálením pustošili, tolik by neuškodily lidu božímu jako časté měnění a podvodné horšení mince. Která zhouba nebo která pekelná lítice nelítostně olupuje, hubí a ochuzuje ctitele Kristovy než panovnický podvod s penězi? A přece povstanou po čase, až zestárne spravedlnost a zesílí nepravost, ne knížata, ale zloději, ne správcové lidu božího, ale ničemní vyděrači, skrblí lakomci bez milosrdenství, nebojící se Boha vševidoucího, kteří třikrát i čtyřikrát do roka měníce minci upadají v osidlo ďáblovo ke zkáze lidu božího.(Kosmova kronika česká,str.55,56) Tento čas se dnes naplnil. Je zapotřebí nebojácných lidi,jdoucích za Kristem.

MUDr. Jaroslav Lhotka, Jičín

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí