Z časopisu Svědomí/Conscience 3/2011

Neznalost historie národa českého neomlouvá

MUDr. Jaroslav Lhotka

Už za hluboké totality jsem dychtil jako žák školou povinný poznat smysl českých dějin a legionářského odboje. Díky svým strýcům - legionářům jsem se dozvěděl mnohé, co se ve škole nesmělo učit. Neznalost dějin totiž dělá z člověka analfabeta, když v politice nám vládnou blbci všehoschopní. Tak tomu bylo za socialismu a nezlepšilo se to o 50 let později, v éře sametového podvodu.

Když o svatodušních svátcích L. P. 1848 vypukly v Praze bouře, pro český národ se Karel Havlíček Borovský stal pojmem a patřil k vůdčím představitelům českých liberálů národních. Po porážce revoluce pokračoval v obraně lidských práv na stránkách časopisu Slovan. Málokdo ví, kdo podněcoval Čechy k revoltě proti habsburské monarchii. Byl to ruský anarchista Bakunin, přítel Karla Marxe. Věděl dobře jak pustit pokrokovému národu krev žilou. Vždy, když jde o revoluci, musíš znát její iniciátory, abys nenaletěl jako Havlíček a další čeští liberálové. Marx pak napsal v novinách Neue Rheinische Zeitung o našem národu jako o pakáži, jež nepatří do Evropy, ale tam, odkud sem přišla při stěhování národů, neboť Češi vyvolávají v Evropě dlouholeté nepokoje‑husitské bouře a třicetiletou válku, které vznikly v Praze. Marx aniž by věděl, položil základy k rasismu. Tento zakladatel třídní nenávisti ze svých pětníkových brožurek, kterými ožebračoval špatně placené dělníky v raném kapitalismu, zbohatnul a zemřel jako bohatý Izraelita. Jaký podstatný rozdíl mezi životem a dílem  Žida Karla Marxe a Žida Ježíše Krista! Jeden zasel nenávist mezi lidmi, druhý přinesl lidstvu lásku k bližnímu, aby ji šířil prostřednictvím učedníků mezi národy světa. Ještě že byl k nám Bůh nakloněn nežli Marx‑Mardochej, syn rabína, nepřítel Kristovy Církve.

Je jisté, že dílo Karla Marxe četl i Adolf Hitler nežli napsal Mein Kampf. Marxovým výplodem byl posedlý další diktátor v Evropě 20. století - J. V. Stalin. Měl dlouholetou bolševickou praxi s koncentračními tábory, Hitler jenom nechal zdokonalit vyhlazování po technické stránce. Doporučil po 2. sv. válce Klementu Gottwaldovi, aby přistoupil k likvidaci nepřátel diktatury proletariátu, za kterou se schovávali všehoschopní politici. První na řadě byli bývalí ruští legionáři, kteří toho moc věděli o ruském bolševismu, pak neohební katoličtí duchovní, členové PTP (tzv. černí baroni za Čepičky). Smrt diktátora na začátku března 1953 a po něm smrt Gottwalda, zabránily realizaci tohoto plánu deportace na Sibiř.

Poslední svobodné volby v ČSR byly v r. 1935. Roztříštěná opozice se sjednotila zčásti proti Hradu založením Národního sjednocení. Zejména Jiří Stříbrný si sliboval ve volbách masový přesun voličů doprava. Naděje selhala! NOF získala 6 mandátů, Gajda jako vůdce NOF měl největší podporu na venkově a pod jeho vedením se strana stala výrazně protikomunistickou a protinacistickou. Henleinova strana získala přes 40 mandátů a vyšla z voleb jako nejsilnější. Z rozhodnutí TGM byla připuštěna k volbám. Masaryk nebyl prozíravým filozofem, považoval l. sv. válku za konec všech válek a definitivní vítězství demokracie, komunismus v SSSR zanikne a nepronikne do západní Evropy. Nevěřil, že by Hitlerův Mein Kampf stal se biblí německého národa.

Když přišel Mnichov 1938, rázem bylo po spojenectví Západu s ČSR. Gajda proto vrátil vysoká vojenská vyznamenání anglická a francouzská vládám V. Británie a Francie. Za protektorátu nekolaboroval s nacisty jako Stříbrný. A přesto byli oba odsouzeni Národním soudem. Za co? KSČ vždy usilovala o destrukci právního řádu, což se jí po 2. sv. válce splnilo, neboť Národní fronta se stala její doménou. K tomu potřebovali všehoschopné a neschopné politiky, kteří si odhlasovali Košický vládní program.

Co dobrého udělali národně frontovní bojovníci pro Vlast? Zaprodali ji za trochu čočovice kremelskému belzebubovi. Dnes se nechce politikům jít dělat pořádek před únorem 1948, když ho neudělali po únoru 1948. Jako kdysi dal Jakobínům požehnání pařížský arcibiskup, a ti mu za to zpustošili katedrálu Notre Dame a kostely po celé Francii, tak se kardinál Tomášek podvolil Havlovu polobolševickému klanu dát požehnání, a dodnes Kristova Církev nemůže dostat nazpět to, co jí zcizila KSČ. Aby se dařilo reformátorům, je PRAVDA přibitá ke kříži. Ráj na zemi pod modrým ptákem po 20 let se koná ve stylu "Nejsme jako oni", protože byly zrušeny zákony proti rozkrádání majetků v socialistické péči státu, aby proběhla privatizace a transformace ekonomiky po způsobu čachrářů s politickými idejemi.

Český národ po tisíc let formovalo křesťanství, proto národ přežil na rozdíl od Polabských Slovanů, kteří odmítli křesťanství a raději byli pohany, až byli pogermánštěni. Mohli jsme mít severní moře a tím zvýšit význam Slovanů v Evropě. Křesťanským panovníkům se nepodařilo, i při vážných problémech, naši zem za tisíc let zdevastovat, jako se to daří dnes. Po celé staletí budovala Kristova Církev s panovníky trvalé mravní a hmotné hodnoty. Problémy 1. republiky tkvěly v ražení hesla "Tábor je náš program", ničili sochy světců národních, pálili kříže. Tak se připravila půda k uhnízdění komunismu, kdy se duchovní život vytratil a na jeho místo nastoupil konzumní život a vyznávání kultu zlatého telete po způsobu odpadlíků od Mojžíšova Desatera. Vyznávání sodomie nemůže být přece perspektivou mladého člověka. Války dělají lidi nešťastnými, protože svět nepochopil Krista, proč přišel na tento svět bez ráje. Komunismus prohrál, protože byl založen na antikristových základech a dnes se cpe svobodnými zednáři do třetího světa, v době světové globalizace.

Ani dnes není nastolen v EU spravedlivý řád a pronásledování křesťanů pokračuje. Kristus je v nás, žije, pokud za slovy následují činy ve smyslu Evangelií. To však neznamená dávat zelenou lotrům neschopným se napravit. Známe přece politiky jako slibotechny před volbami, kteří zásadně neplní sliby dané voličům. Tak propadly po posledních volbách ‑ strana Zelených a KDU‑ČSL. Myslím, že v příštích volbách se nedostane do ČP strana VV. Dnes se křesťanská politika již nedělá, proto k lepšímu zítřku nás politici nevedou. A hlupák ten, kdo uvěří jejich slibům, o poctivosti "Vše pro Vlast". To bývávalo, kdy ještě dané slovo platilo nad zákon, při zrodu legionářského I. odboje. Dnes vidím jenom chameleóny, přizpůsobit se době multikulturního chaosu různých civilizací v Evropě. Přesto zůstávám hrdý na své předky, kteří v daný čas pochopili, kde je jejich místo v národním odboji "Vše pro Vlast". Vlast se většinou odměňuje špatně, protože zmizel křesťanský duch v politice a neznalost historie dělá z politiků pitomce.

MUDr. Jaroslav Lhotka, Jičín

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí