Z časopisu Svědomí/Conscience 2/2012

Jak je to s křesťany v politice?

Ing. Ludvík Doležal

Mnohá media často píší o vládě praktikujících křesťanů Nečase a Kalouska. Je možné, že tito a jim podobní pánové občas zajdou do kostela a z rozličných důvodů sami sebe označují za praktikující křesťany. Politické strany jichž jsou představitelé a vláda jíž jsou členy však "praktikují" liberální politiku a tím se jako křesťané sami vylučují ze společenství křesťanů, neboť již papež Pavel VI. ve své encyklice "Octogesimo adveniens" z roku 1971 (která je součástí tzv. "Sociálního učení církve") říká: "marxismus a liberalismus představují ideologické systémy, které se příčí křesťanské víře a křesťanskému pojetí člověka". Ne dosti na tom. V článku IV/7 "Instrukce k některým otázkám ohledně působení a chování katolíků v politickém životě" vydané Kongregací pro nauku víry - pod vedením tehdejšího prefekta Kongregace Josefa kardinála Ratzingera a podepsané 21.XI.2002 papežem Janem Pavlem II. je uvedeno doslova: "......byly dokonce uvnitř některých sdružení a organizací katolického ražení zastávány postoje podporující politické síly a hnutí, které se v základních etických otázkách odchylují od morální a sociální nauky církve. Takové postoje a způsoby chování odporují základním principům křesťanského svědomí a nejsou slučitelné s příslušností ke sdružením a organizacím které se nazývají křesťanské.....".

To snad stačí ke změně pohledu na různé liberální protagonisty, kteří se z rozličných často i zištných důvodů označují za křesťany.

Ing. Ludvík Doležal

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí