Z časopisu Svědomí/Conscience 1/2013

Prezidentovy krátké nohavice u kalhot

MUDr. Jaroslav Lhotka

Otec a strýc Václava Havla byli za 1.republiky členy zednářské lóže Bohemia. Oba financovali zednářské lóže (zakázány za protektorátu a po 25. únoru 1948), PEN Club (světové organizace sdružující „úspěšné" spisovatele a vydavatele), oba byli členy Rotary Clubu (obdoba PEN Clubu, sdružující úspěšné podnikatele, finančníky a průmyslníky). Po r. 1989 byly lóže obnoveny.

Arthur Miller za svého pobytu v Praze r. 1963 zasvětil v duchu tradice rodiny Havlových též budoucího polistopadového prezidenta k vylepšení profilu.  Václav Havel byl pak uveden do lóže svobodných zednářů v r. 1968 při svém pobytu v USA spisovatelem a dramatikem, bývalým americkým komunistou Arthurem Millerem, prezidentem světového PEN Clubu. V loži B nai Brith se Havlovi dostalo 30. stupně zasvěcení podle amerického rituálu z r. 1879 (Rituál of knight Kadosh). Etika rytířů 30. stupně svěcení je v rituálu charakterizována takto: „Já, jedině já, vše kvůli mně, vše pro mne, a to všemi možnými prostředky." V zednářském rytířském řádu Kádoš (Chevalier Kadosh) existuje 7 stupňů. Havel byl zasvěcen ve stupni prvním jako služebník Israelitů (Kadosh Israelite). Bolševik Lev Trocký byl v r. 1919 v Moskvě zasvěcen do 33. stupně amerického rituálu této Ióže, jako uznání za vybudování Rudé armády, bojovného předvoje svobodných zednářů.

Z historie této lóže je známo, že původně vznikla v Evropě na ochranu Židů.  Stála za vypuknutím revoluce 1848-9 v Evropě, jejím členem byl Karel Marx, zakladatel marxismu, namířeného především proti katolické církvi, nepřítele svobodných zednářů. Proto se mohl úspěšně marxismus šířit v Evropě, přežil obě světové války a je dnes na postupu v zemích třetího světa, všude, kde upadají sociální práva prostého lidu. Když se USA staly střediskem světového finančnictví, přesunula se lóže B nai Brith z Evropy do USA. Zde její členové nabyli rozhodujícího vlivu v bankovnictví, tisku, filmu, divadla a nakonec v televizi.  Lóže dnes soustřeďuje významné jednotlivce, podporující její vzestup vlivu. Pokládají se za vyvolené svou nadřazeností a pohrdáním prostými lidmi. Proto si nemůžeme nárokovat jakoukoliv samostatnost v rozhodování o vlastním osudu po vzniku republiky 28. října 1918, proto to očerňování generála ruských legií Radoly Gajdy, jež přetrvává až do dneška, proto ta spokojenost s cizím vlivem a vkusem ve všech oblastech života po sametové revoluci.

V den svého zvolení za prezidenta ČSFR předstoupil Václav Havel před veřejnost při přehlídce čestné stráže v krátkých nohavicích svých kalhot, což u nezasvěceného publika vzbudilo rozpaky, zasvěcení však věděli, že patří králi bosáků-služebníku Israelitů. Krátce po svém zvolení převážně komunistickými poslanci FS, jednohlasně jako za totality, navštívil Izrael, kde s rabínskou jarmulkou na hlavě převzal čestný doktorát.

Při první oficiální návštěvě V. Havla v USA r. 1990 připravila zednářská lóže B nai Brith spolu s ostatními organizacemi stejného druhu československému prezidentovi pompézní přivítání, které bylo zároveň přehlídkou význačných členů loží na čele s filmovým hercem Paulem Newmanem. Roli spojky mezi lóží a V. Havlem sehrál po řadu let Miloš Forman, člen této lóže. Lóže B nai Brith byla hlavní mecenáškou a pravou matkou nadace Charty 77, v jejíž čele stál ve Švédsku po jejím založení prof. Janouch, původním povoláním atomový fyzik.  Tato lóže poskytovala význačným disidentům finance / sponzorovala odměny a vyznamenání, též volební kampaň pro V. Havla a jeho OF.

K tomu všemu přispěl v r. 1988 Gorbačov, když v OSN vyhlásil novou politiku SSSR. To znamenalo odklon od Brežněvovy doktríny, vyhlášené po okupaci Československa 21. srpna 1968. Miloš Jakeš a Gustav Husák nebyli nadšeni Gorbačovovou perestrojkou a glasností a sovětský vůdce měl zájem na jejich odstranění, oba hráli první housle po invazi, Jakeš pak vedl čistky v KSČ v sedmdesátých letech. Museli zmizet v politickém propadlišti. Proto KGB s StB vyprovokovaly potlačení studentské demonstrace 17. listopadu 1989 v Praze. Předseda vlády Ladislav Adamec se 21. listopadu poprvé sešel s V. Havlem, vymysleli sametovou revoluci a my jsme nad touto politickou kamufláží jásali, protože jsme v ní viděli počátek návratu PRAVDY. Hon na čarodějnice se dle V. Havla nekonal, naopak čarodějnice seděly na prameni PRAVDY. Mezitím se Havel stal prezidentem, Saša Dubček, odchovanec Moskvy, předsedou FS a Marian Čalfa, tvůrce pendrekového zákona z r. 1988, předsedou federální vlády.

Ministerský předseda Čalfa s dalšími funkcionáři FS a s primátorem Prahy velkolepě přijali velmistra pařížské lóže Grand Orient Jeana Roberta Ragacha.  Pražská televize věnovala této návštěvě velkou pozornost, která předcházela návštěvě papeže Jana Pavla II.  v r. 1990. Ministr zahraničí Jiří Dienstbier,  bývalý komunista, jmenoval za velvyslankyni v USA Ritu Klímovou-Mlynářovou a prezident Havel ji potvrdil. I zde zachraňovala lóže B nai Brith její gloriolu. Její zásluhou tyly stovky vysokoškoláků a profesorů vyloučeny vyakčněním po 25. 2. 1948 ze škol, jejich život rozvrácen a soustavně ničen ve stalinském duchu. Něco podobného proběhlo po 25. únoru 1948 na Lékařské fakultě v Hradci Králové pod MUC. Lubošem Faltýnkem. Ten se stal jako člen polobolševické organizace OF po r. 1989 ředitelem OÚNZ Jičín. Marné byly mé snahy varovat před jeho zvolením, přestože jsem volební komisi předal kopie akčních čistek v r. 1948, kde je podpis Luboše Faltýnka na vyakčnění nepohodlných novému režimu. O celém případu bývalého prof. MUDr. Faltýnka jsem pak informoval ministra MUDr. Bojara a jeho 1. náměstka MUDr. Šilhana. Navíc dr. Faltýnek byl předsedou rehabilitační komise ve zdravotnictví v OÚNZ Jičín. Proto jsme se nedali zrehabilitovat, kteří jsme měli jiný názor na nastolený režim humanisty Havla. Pravda nezvítězila! V den prvního výročí úmrtí V. Havla v r. 2012 vyšli do ulic mladí recesisté s krátkými nohavicemi. Prof. PhDr. Jiřina Šiklová k tomu dodala, že Havel měl taky smysl pro recesi a proto si příliš vytáhl kalhoty nahoru. Bývalá komunistka, chartistka, však neřekla pravdu, šlo o zednářské gatě dle zednářského ritu. Bez PRAVDY o tom, kdo kam patří, nepochopíme všechny děje při budování legendy o V. Havlovi, sametové revoluci a o jejich aktérech. Svobodný zednář T. G. Masaryk za svého života jako prezident, levicově smýšlející, volil sociální demokraty.  Svobodný zednáře Beneš jako prezident přivedl národ k tragediím. K ponaučení!

MUDr. Jaroslav Lhotka, Jičín

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí