Z  časopisu Svědomí/Conscience 5/2013

Stále má málo

Vladimír Pavlík

V roku 2009 som v trestnom oznámení na predsedu Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina konštatoval, že dlhodobo a opakovane zneužíva inštitút na ochranu osobnosti a svojho dobrého mena na bezdôvodné obohatenie, pričom sa verejne vyjadril, že takými žalobami si vylepší svoj príjem, teda, dopredu bol presvedčený, že mu súdy vyhovejú. Už vtedy som vyjadril podozrenie, že na bratislavských súdoch existujú zločinecké skupiny, ktoré vedome a cieľavedome mu prisudzujú neoprávnený a vysoko nadhodnotený finančný prospech.

Napríklad Úrad špeciálnej prokuratúry mi v septembri – sp. zn. VII/1 Gn 204/09-12 napísal aj toto: Je bez pochýb, že v danej veci nemôže ísť o podozrenie z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa § 326 Trestného zákona, pretože JUDr. Harabin ako účastník súdnych konaní vedených na základe jeho návrhov NEBOL V POSTAVENÍ VEREJNÉHO ČINITEĽA, ani nevykonával právomoci vyplývajúce z jeho funkcie ministra spravodlivosti.

Špinavá Generálna prokuratúra SR

Že tento štátny orgán patrí do kategórie špinavého rakovinového prvku dehonestujúceho Slovenskú republiku, budem dokumentovať v nasledujúcich riadkoch. Koncom októbra 2012 Štefan Harabin vysúdil od Generálnej prokuratúry SR 150 000 eur, paradoxne za to, keď potvrdila, že jeho telefonický rozhovor s narkobarónom Bakim Sadikim je autentický. Hoci dotyčný Okresný súd v Bratislave nepotvrdil, že prepis telefonického rozhovoru medzi ním a Sadikim nie je falzifikát, napriek tomu mu prisúdil odškodné vo výške 150 000 eur. Súd odôvodnil Harabinove vysoké odškodné tým, ŽE BOL VEREJNÝM ČINITEĽOM VO VÝZNAMNEJ FUNKCII. S pravdepodobnosťou svedčiacou o istote tvrdím, že dotyčný súd pôsobil ako zločinecká organizácia a ponížená prostitútka na prospech Harabina.

Preto v rámci trestného oznámenia 26. 4. 2013 poslaného na Generálnu prokuratúru SR som tiež navrhol, aby s okamžitou platnosťou bola prevedená odborná a technická expertíza nahrávky rozhovoru medzi Štefanom Harabinom a Bakim Sadikim, čo kriviči zákonnosti z polície a GP SR neakceptovali, radšej zo seba urobili blbcov či ponížene slúžiacich lokajov a ani sa o tomto mojom návrhu nezmienili.

Prokurátorka GP SR v uznesení XV/2 Gn 125/13-13 z 29. júla 2013 napísala aj toto: Orgány činné v trestnom konaní nie sú oprávnené, a to ani na základe podaného trestného oznámenia, hodnotiť dôkazy vykonané v rámci civilného a ani trestného konania na súde preskúmavať zákonnosť napadnutých rozhodnutí súdu, ako aj im predchádzajúcich konaní z hľadiska ich obsahovej a vecnej správnosti, pretože by to znamenalo neprípustný zásah do sudcovskej nezávislosti, ale výlučne iba skúmať, či konaním označených sudcov bola naplnená skutková podstata trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa alebo akéhokoľvek iného trestného činu podľa osobitnej časti Trestného zákona. 

No v uznesení na štyroch stranách som našiel aj takéto perly: „Skutočnosť, že osoba navrhovateľa (JUDr. Harabin) je úspešná v súdnych sporoch, automaticky nezakladá dôvod na vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, v danom prípade práve k tejto osobe a to ani s prihliadnutím k jeho funkcii predsedu Najvyššieho súdu SR.“ (Pokiaľ takéto niečo napíše prokurátorka Generálnej prokuratúry o osobe Harabina, po všetkých tých výčinoch ktoré tu porobil, ako dopadli sudkyne a sudcovia ktorí sa mu postavili na odpor, pokiaľ má Generálna prokuratúra až takýchto odborníkov, tak by sa mala premenovať na Pastiersku organizáciu a dotyčná prokurátorka by mala robiť kabarety napr. na uzavretom oddelení Pezinskej psychiatrie, kde by mohla pacientov presvedčiť o objektivite predsedu Najvyššieho súdu Harabina – pozn. autora Vladimíra Pavlíka).

Pokiaľ ďalej skonštatuje, že „podľa čl. 141 odsek 1 Ústavy SR v Slovenskej republike vykonávajú súdnictvo nezávislé a nestranné súdy“ – tak len s ľútosťou konštatujem, že pani prokurátorka musela vychádzať z nejakých divných informácií, podľa ktorých je slovenské súdnictvo hodnotené občanmi ako najdôveryhodnejšia inštitúcia na Slovensku a Štefan Harabin ako vzorová jednotka slovenskej justície.

Aj keď do uznesenia napíše, citujem: „Podľa platného právneho poriadku má každý právo požiadať o ochranu svojich práv príslušné orgány (obracať sa na príslušné orgány so svojimi podaniami), pričom tomuto právu zodpovedá povinnosť príslušných orgánov zákonom ustanoveným postupom sa zaoberať takýmto podaním. Súčasťou tohto práva nie je ale právo, aby príslušné orgány jeho podaniu vyhoveli (teda, aby podanie bolo vybavené v súlade s jeho očakávaniami a predstavami).

Obviňujem Generálnu prokuratúru SR

Verejne obviňujem Generálnu prokuratúru SR, že svojim konaním voči osobe Štefana Harabina, keď vedome nemá záujem o prevedenie odbornej a technickej expertízy nahrávky telefonického rozhovoru medzi Štefanom Harabinom a Bakim Sadikim, že je súčasťou tohto zločineckého ekonomického spiknutia a je nápomocná Štefanovi Harabinovi pri jeho ďalšom podvodnom obohatení, ktoré pôjde z daní slovenských občanov.

Vladimír Pavlík, signatár Charty 77

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí