Z asopisu Svdom/Conscience 6/2015

Zasmuil stolet

Bohumil Kobliha

Pod statistickmi diagramy o spch" britsk ekonomie (The Sunday Times z 28.9.2014, dle jen S.T., ploha Business str.4.) je jako kulisa fotografie zamlen City. Grafik strnky chtl, zd se, zdraznit smutek plynouc z graf, spe ne nostalgii nad bankovnm centrem svta. Panorama nenasvduje, e mme oslavovat hospodstv doby kralovn Elizabeth II., tak jak si prv zatleskali vldnouc konservativci na sv konferenci. Posledn ped volbami, kde si dlali nborovku volte konservativce". Omlouvm ale pedem britsk konservativce. Kad politik si mus dnes tleskat a neme nelhat, aby nebyl rovnou ukamenovn za podvody, kter ve prospch sv zem" doporuuje a dl. Od toho je politik, aby ern natral na blo a tak jak se hod, aby lid byl spokojen, neb lid chce bt klamn". Od toho m cvien v rtorice, kter se stle pstuje na nejvych britskch uilitch pro budouc plavky politikou. Prosm, plavky nezamujte za kapitny, k tm maj hodn daleko. Kapitny prmyslu - tedy skuten hybatele dn - dnes tko nalzt a v politice u vbec ne. Diagramy statistik jsou ale neprosn a nedaj se enicky opentlovvat. Tedy zpt ke kivkm (z S.T.str.4), kter znamenaj vvoj". Prvn graf erven neltostn ukazuje rst vldnch dluh. Na potku tetho tiscilet v 2001 byl vldn dluh (goverment debt) asi 350 miliard liber co tehdy pedstavovalo sumu o 100 miliard liber vy ne britsk GDP (Gross Domestik Product, piblin ron hrub dchod). Ped tm byly dluhy piblin v rovin s ronm nrodnm dchodem.

Od roku 2001 ale sttn dluh zan znan strmt. Za lta 2009 a 2010 u stoupl nad tisc miliard liber (=jeden trilion), piem GDP stoupl jen na £350 miliard.

Statistika kon rokem 2013-2014 kdy zaznamenv, e vldn dluh doshl katastrofln ve £1500miliard (=1,5 trilion liber). Pro km katastrofln je, e souasn britsk GDP stoupl jen na 450 miliard liber. Tedy britsk dluh je tikrt vy ne to co zem produkuje. Je nasnad pi zpsobu hospodaen, kter plavci britskou politikou vedou, zem dluhy nikdy neme splatit. iv jen roky banke svta, kte vldnou nad penzi (!) a pjuj. Skotov se u dnes asi bij do hlavy, e v plebiscitu 18.z 2014 nezvolili nezvislost, nemuseli by bt dl dmni.

Vldy britsk koruny, zemi zavdj. Jak si srovnaj vichni ti plavci nladovky, ktermi ovany" krm, se skutenost? Nejspe se o dopad reality vbec nezajmaj, ponvad pracuj v oldu Bank svta, kte je do situac dostrkali. Banki vd co chtj a na njakch ovanech" a jejich osudech jim nemus zleet, jsou stejn jednou nohou nkde jinde. Staraj se jen o pky a pevody", ktermi d kroky plavk. Ns tedy nemus pekvapit kdy v poradn S.T. Mrs Mills" si absolventka univerzity stsk, e neme sehnat odpovdajc msto (je zamstnna v njakm supermarketu) a zoufale pros o radu. Mrs Mills" odpovd, e nev co poradit, protoe vichni zamstnanci nad tyicet se klepou o msto. Pr aby uvolnili msta pro mlad. Zlatch padk" a vyhazov pibv. Stl vlky (Irk, Afganistan, Libye atd.) nikomu, mimo vrobc zbran, a vojk, zamstnn nedaj - jen dluhy a nov dluhy.

Eur Ing Dr Bohumil Kobliha, Londn, 7. 10. 2014

zpt na hlavn stranu                     pehled lnk ze Svdom