Pro Svědomí/Conscience 5/2014

Návrat ČR k právnímu státu si vyžádá radikální řešení

František Truxa

Rozvrat země je dlouhodobý při ztrátě základních morálních principů. Byla záměrně ještě více než za totality potlačena víra v Boha výměnou za peníze získané jakýmkoli způsobem. Beztrestní mladiství napadají surově své učitelky často za pomoci některých nezodpovědných rodičů s těžkými následky pro naše zoufale upadající feminizované školství. Ignorace občanské společnosti je markantní masovým propouštěném vážně podezřelých velkozlodějů a agresivních recidivistů.

Náprava 14 letého rozvratu nebude snadná a musí být stejně razantní a zajištěná legislativně na delší dobu než běžné volební období. Toto nelze zajistit se stejnou galerií lidí, kteří dlouhodobě zemi poškozovali.

Pro mládež zkompromitovanými medii vnucovaný "český" kníže Schwarzenberg byl členem všech neúspěšných vlád. Jeho manželka, která ovládá 3 světové jazyky i s africkou svahilštinou neznala ani slovo česky, z jeho 5 dětí láme trochu češtinu jen syn v Rakousku, kterému již údajně předal celý majetek.

Kníže zostudil náš národ pokoutním uznáním Kosova, snaží se o kriminalizaci prezidenta Beneše, v mezinárodní politice stranil agresorovi a o odsunu sudetských Němců dle dispozic vítězných mocností mluví jako o vyhnání. Dnes vyniká jen tvrdou rusofobií a nenávistí k Putinovi. K tomu, který nám vrátil (i za bývalý Sovětský svaz) veškeré dluhy na rozdíl od největšího dlužníka NSR, která nám z dlužných 360 miliard poválečné měny nahradila jen necelé 1% mezinárodně uznaných válečných reparací.

Stejně jako stálý ekonomický expert Kalousek, který byl také členem všech neúspěšných vlád a nebo expremiér Nečas, který je i finančně spoluodpovědný (svým podpisem ke Klausově amnestii) za mnohomiliardové škody.

Obnovy se nemůže zúčastnit nikdo z velkých dlužníků státu typu exmin. Vondry ani podvodný ing. Pleticha a celá škála politiků ODS a TOP 09.

Největší nároky a požadavky bude potřeba mít k vládním stranám ČSSD a ANO při nutném prosazování nových zákonů. Strana ANO p.A.Babiše ale patří (přes relativně dobrou správu financí lídrem) do kategorie nesplnitelných slibů (viz soběstačnost zem. prvovýroby v produkci potravin a získání dříve nevyužívaných miliard). Strana ČSSD má svojí v praxi realizovanou (na rozdíl od volebních slibů) pravicovou politikou nakročeno na cestu do bezvýznamnosti (jako někdejší US-DEU a ODA  a pod. pravicové koaliční ministrany}.

Každého ministra čeká nutnost rapidní nápravy v zájmu přežitá většiny populace. A tedy návrat ke všemu dobrému z minulosti.

 

Min. školství M. Chládka  čeká návrat k centrálním školským osnovám. Musí tak napravit ostudu mravně pokleslé exposlankyně Buzkové s jejím řešením dodneška neúspěšného experimentování s individuelními osnovami v každé škole odlišnými.

Prosadit by bylo potřeba i placení daně 60 až 100 tis. pro VŠ studenty v případě jejich emigrace. S platností 5 let zpět i pro studenty, kteří emigrovali na západ již dříve za plat mnohonásobně vyšší než náš průměrný plat. Při nesouhlasu uzákonil exekuci majetku v ČR - včetně rodiny studentů, kteří nechtějí své zemi nic vrátit.

 

Min. vnitra M. Chovanec  čeká prosazení realizace náhrad všech dlužníků státu s příp. následnou exekucí a to i členů rodiny nebo společníků. Toto musí platit jak pro exmin. Vondru s jeho dluhem 300 mil. za dotaci pro podvodnou f. Promopro, ale i pro pracov. min. obrany a exmin. Parkannovou k alespoň částečné úhradě stamiliard zbytečně utracených za často nefunkční nebo nadbytečnou výzbroj, i exmin. Julínka za jeho profit na privatisaci stát. LZS a všechny další velké dlužníky bez ohledu na současné postavení.

Prosadit v PS návrat krajů k původnímu dělení na 7 krajů s oddělením Čech, Moravy a Slezska a zejména pro přijatelnost pro EU vzhledem k počtu osob! V současnosti tento experiment exprem. Špidly (z popudu koalič. prav. stran) stál krom stamiliard nákladů navíc ztrojnásobení počtu úřadů a zdvojnásobení počtu byrokratických úředníků.

 

Min. obrany M. Stropnický by měl zajistit obnovení půlroční prezenční služby (náhradou roční občan. povinnost nebo finanč. náhrada) za nedostatečnou a nespolehlivou profes. armádu. Ta přišla nás daňové poplatníky na čtyřnásobek původní jednoleté základní služby (s praktickým využitím jen pro zahraniční mise).

Je třeba mít armádu i pro příp. základní ochranu státu a zajištění pomoci v případě živelné pohromy a p. Jako kasárna lze nejen obnovit původní prostory, ale využít i četných prázdných budov (býv. finač. úřadů, firem, zdrav.zařízení a p.)

 

Min. dopr. A. Prachař musí pro realizaci rapidního zvýšení náhrad za odnětí ze zem. půd. fondu (ve světě až dvacetinásobek) projednat veškeré náležitosti k rychlé realizaci výstavby a obnovy doprav. sítě. V případě dalších komplikací v držbě pozemků urychleně nařídit vyvlastnění.

Kontrol. orgány se musí zaměřit na cenu za kvalitní realizaci - s odpovědností i projektantů. S městy vyřídit redukci jejich většinou zbytečných nároků zvyšujících cenu výstavby dálnic, kterou jsme měli jednu z nejdražších v Evropě.

 

Min. zdravotnictví  S. Němeček musí zajistit jednotné sazby nákladových položek pro celý stát.

Rozšířit možnost využití léků s prošlou ochr. lhůtou s možností následného bezplatného využití. Větší pozornost věnovat prevenci i s preventivním ošetřením chrupu u dětí.

Pro děti z Dětských domovů po jejich propuštění v 18 letech zajistit na několik let náhradní bydlení, aby neskončily (jako dříve) v kriminále a nebo v ústavech k léčení nějaké závislosti.

Přispět i finančně k možnosti sportov. vyžití. Posílit finančně i Sokol, který má řadu lákavých aktivit - funkcionáři zde pracují bezplatně.

 

Min. práce a soc. věcí M. Marksová musí zajistit větší zaměstnanost mezi novými podnikatel. subjekty i družstevních podniků nebo podniků s majetkovou účastí městských úřadů s předpokládanou podporou naší stát. banky.

Snažit se oživit již v malé míře fungující tradiční odvětví (včetně bižuterie a skleněných výrobků), udržet alespoň solidní úroveň naší pracovní obuvi i pomůcek pro invalidy včetně vložek do bot apod.

Při žádosti Romů o sociál. podporu vyžadovat potvrzení o absolvování romských dětí zákl. škol. docházky - pokud možno s vyučením. V případě nedostatku podporu radikálně krátit. Za realizaci osobní zodpovědnost úředníků-referentů.

Zlepšit činnost rekvalifikačních kursů - zejména pro žádané učební obory. Finančně podporovat účast na různých soutěžích (i mezinárod.) akcích a ocenit i výborné výsledky ve studiu.

Lépe využít práci trestanců s využitím zejména při rekonstrukci nevyužitých budov (býv. kasáren, úřadů, nevyuživ. zdrav. zařízení) k adaptaci na potřebné mateř. školky, sociál. byty ale i rozšiřov. věznic.

 

Min. zeměděl. M. Jurečka musí krom slibované soběstačnosti zatím alespoň ve výrobě brambor a části zeleniny maximálně šetřit zemědělskou půdu, kde ubývalo jeden čas až 16 ha této nenahraditelné komodity denně! Prakticky eliminovat příp. výjimky z placení náhrad jako pobídky pro často cizí nadnárodní instituce při jejich investiční činnosti. Povzbudit zájem těchto firem lze i jinými způsoby.

Finančně podpořit zejména naši živočiš. výrobu a hodně financí investovat do zpracovatelského průmyslu! Abychom nevyváželi - jako dosud - zákl. komodity jako mléko, drůbež a p. a následně nedováželi tyto suroviny zpracované v cizině (často jen lépe zabalené). Lépe propagovat naši produkci, která je zdravější - bez chem. a konservač. přípravků!

 

Min. průmyslu a obchodu J. Mládek musí obnovit - za spolupráce se Slovenskem vývoz původních výrobních komplexů (cukrovary, pivovary, ale i výrobu textilní nebo strojírenskou).

Aktivní zejména pro rozvojové země je vývoz léčiv, částečně i něco z farmaceutické výroby. Ve spojení s visegrádskou dohodou společně realizovat část zbrojní výroby (obrněné transportéry, helikoptéry apod.) Obchodní zastoupení v cizině spojit se SR kooperací.

Zvážit (po konzultaci s našimi pracov. lodní dopravy koupi nějaké starší zámoř. lodi k obnovení alespoň části naší někdejší námořní flotily. V Polsku máme stále část přístavu u Balt. moře. Vlastní doprava je někdy vysoce potřebná (viz naše přebytky potravin a j.)

 

Min. spravedlnosti H.Válková musí nejdříve prověřit všechna náhlá propuštění nejrůznějších obžalovaných a zejména recidivistů včetně nebezpečného vraha. Pokud nebude propuštění dobrě zdůvodněné, tak finančně i kázeňsky potrestat zodpovědné soudce.

Zajistit razantní potrestání každého domácího násilí a zejména týrání nebo jiné zneužívání dětí. Kontrola stavu v problémových rodinách.

Příjmy plné rodiny s dětmi by měly být relativně - na osobu - vyšší než často zfalšovaný stav matky samoživitelky.

V problémových rodinách musí být zajištěn optimální rozvoj dětí včetně přístupu ke vzdělání. Pokud není zatím možná žádoucí adopce, tak je lepší dočasné umístění do Dětského domova. Je nutno zpřísnit kontrolu podávání alkoholu dětem. Pravděpodobně snížit zodpovědnost dětí za trestnou činnost na 14 let - viz násilí proti učitelkám a následná benevolence úřadů v tomto směru. V případě hromadných nebo surových vražd zvážit obnovení trestu smrti.

V Jablonci n.N. 20.9.2014

František Truxa
senior s pamětí

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí