Z časopisu Svědomí/Conscience 5/2016

Za demokratizaci společnosti

Petr Roubek

Naše „tržní hospodářství“ provází netržní zásahy, například dotace, nebo zásahy ČNB, České národní banky. ČNB už 3 roky udržuje kurz koruny těsně nad 27 Kč za euro a chce tak činit do roku 2017. Prý tím podporuje ekonomiku (české zboží v zahraničí zlevnilo) v době, kdy ekonomika roste. Podle ekonomky Markéty Šichtařové však mnohé podniky začaly těžit víc z nízké ceny, než z kvality, a to z nás dělá pořád víc montovnu Západu, trochu dle vzoru Číny. Co se stane, až zásahy ČNB skončí a, jak se dá čekat, koruna posílí? Nejspíš začnou krachovat podniky zvyklé konkurovat cenou a s předem uzavřenými smlouvami.

Markéta Šichtařová není sama, kdo se obává důsledků zásahů. 10.9.2016 na konferenci Nové peníze pro nový život, organizované Ilonou Švihlíkovou, Květou Pohlhammer Lauterbachovou a Miluší Kotišovou, bylo počínání ČNB hodnoceno jako porušování zákona o ČNB a jako odsávání hodnot vytvořených v České republiky do zahraničí.

Protože počínání ČNB fakticky simuluje stav, jako bychom měli euro nebo kurz koruny byl k euru fixní, bylo na konferenci odmítnuto i přijetí eura jako uměle vytvořeného politického nástroje podporujícího vznik nedemokraticky fungující politické unie. Nebylo ale vyloučeno užití eura jako zúčtovací evropské nadnárodní měnové jednotky na jiné bázi než je tomu dnes, a zapojení do diskuse o vytvoření nové světové měny, která nebude ovládána úzkými zájmovými skupinami. To ovšem vyžaduje velký posun v demokratizaci celé společnosti“.

Z konference vzešel manifest „Za svobodu a právo rozhodovat o budoucnosti naší země“. Podle něj emise peněz nepodléhá demokratické kontrole, její mechanismus není věrně zachycen v legislativě, a kromě centrální banky emitují peníze soukromé obchodní banky (pěti způsoby, které popisuje ekonom J. Jílek v knize Finance v globální ekonomice I – Peníze a platební styk). Emise peněz prostřednictvím dluhu je zneužívána k přerozdělování bohatství zdola směrem k 1% elitě těch, kteří si přivlastnili právo tisku peněz. Současný světový, evropský i český peněžní a finanční systém je nedemokratický, nespravedlivý, nesrozumitelný, neetický. Neudržitelný z hlediska udržitelnosti stability měn, zachování sociálního smíru, ekologie i mírového soužití národů. Je i neefektivní: úvěry nejsou poskytovány do reálné ekonomiky tak, aby přinášely pozitivní sociální a ekologické efekty, ale těm, kteří slibují nejvyšší zhodnocení v krátkém čase.

Podle manifestu zákony, které by měly usměrnit spekulanty a zamezit nezaslouženému přerozdělování, píší zástupci finanční lobby. Ta podřizuje zákony svým zájmům. Zájmy finančních skupin brzdí ekonomický rozvoj země, ohrožují zájmy pracujících lidí, ale stejně tak i zájmy poctivých podnikatelů vytvářejících pracovní místa. Aktéři finančních trhů mají plná ústa trhu, ale ve skutečnosti tento trh záměrně manipulují a až na zřídkavé a nevýznamné výjimky za to nejsou potrestáni. Politici, média i akademická obec podléhají cenzuře a názorům „expertů“, kteří jsou většinou velmi době placeni bankovní a finanční lobby. V současné české praxi není možné emitovat regionální, paralelní nebo lokální měny, které by pomohly aktivizovat zdroje a vyrovnávat rozdíly v ekonomické výkonnosti jednotlivých oblastí. Bankovní trh není vzhledem k sousedním zemím dostatečně diverzifikován a je plně v rukou zahraničních bank, které tak mají rozhodující vliv na strukturu ekonomiky ČR.

Obrovské množství ničím nekrytých eur, na které doplácíme i my znehodnocováním koruny, v současnosti v Evropě nevede ke zvýšení zaměstnanosti a prosperity, ale k upadání ekonomik, k rostoucímu zadlužování, poklesu kupní síly a krizi poptávky, tlačící na sociální výdaje státu. Naše totální závislost na zahraničních odběratelích a dodavatelích základních potravin v řetězcích nás v případě pádu eura postihne mnohem hůř než obyvatele sousedních zemí.

Konference navrhla zapojení ČR do mezinárodního hnutí usilujícího o monetární modernizaci, demokratizaci a veřejnou kontrolu nad finančním systémem a jeho aktéry, s Mo Mo v Německu, Vollgeld iniciativou ve Švýcarsku či Positive Money ve Velké Británii.

Konference dospěla i závěrům, které dostávají nálepku „extremistické“. Že zastupitelská demokracie selhává. Že stávající politické strany, financované z našich daní, a zástupci stran vybraní jejich sekretariáty, nemají schopnosti, znalosti a morální integritu hájit zájmy této země. Že volit lze jen subjekty ochotné bránit suverenitu země a přistoupit na reformu společenských institucí, umožnit rozvoj svobody a demokracie na základě rozhodnutí v přímých referendech. Volič své zástupce platí, tak má právo je kontrolovat, a pokud selžou, i odvolávat.

Petr Roubek

zpět na hlavní stranu                     přehled článků ze Svědomí